Bài Tập Toán 6 Dấu Hiệu Chia Hết

Bài tập toán 6 để ôn tập dạng bài toán Dấu hiệu chia hết.

Dấu hiệu chia hết 1

Dấu hiệu chia hết 1

Dấu hiệu chia hết 2

Dấu hiệu chia hết 2

Dấu hiệu chia hết 3

Dấu hiệu chia hết 3

Nhắc lại một số lý thuyết về dấu hiệu chia hết:

  • Dấu hiệu chia hết cho 2: Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.
  • Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có tận cùng là 0, 5. -> Số có tận cùng là 0 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.
  • Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.
  • Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

…..

Ví dụ: Số 2010 vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 vì có tận cùng là 0. Nó cũng chia hết cho 3 vì tổng các chữ số của nó là 2+ 0 + 1 + 0 = 3 chia hết cho 3.

About Toàn Lê