Bội và Ước của một số nguyên

Bội và Ước của một số nguyên – Thư viện Toán học lớp 6 dành cho các em học sinh.

1. Định nghĩa bội và ước của một số nguyên :

Cho a , b ∈ Z và b≠ 0 . nếu có số nguyên q sao
cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. ta còn nói a là bội của b va b là ước của
a.
Chú ý :
Nếu a = bq thì ta còn nói a chia cho b được q và viết a : b = q.
Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.
Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào.
Các số 1 và – 1 là ước của mọi số nguyên.
2. Tính chất bội và ước của một số nguyên:
Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a cũng chia hết cho c : a | b và b | c => a | c.
Nếu a chia hết cho b thì bội của a cũng chia hết cho b : m ∈ Z ta có a | b => a = am | b.
Nếu hai số a ,b chai hết cho c thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho c: a | c và b | c => ( a + b ) | c và ( a – b ) | c.

Mọi thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ Thầy Thích. Hotline: 0936.128.126.

About admin