Các Hằng Đẳng Thức Cơ Bản

Gia sư Tài Đức Việt xin giới thiệu đến các em một số hằng đẳng thức cơ bản.

1. (a+b)^2 = a^2 +2ab+b^2                                                           8. a^2 +b^2 = (a +b)^2 − 2ab
2. (a−b)^2 = a^2 −2ab+b^2                                                          9. a^2 +b^2 = (a −b)^2 + 2ab
3. a^2 −b^2 =(a+b)(a−b)
4. (a+b)^3 = a^3 +3(a^2)b+3ab^2 + b^3                               10. a^3 +b^3 = (a +b)^3 −3ab(a +b)
5. (a−b)^3 = a^3 −3(a^2)b+3ab^2 −b^3
6. a^3 +b^3 =(a+b)(a^2 −ab+b^2)
7. a^3 −b^3 =(a−b)(a^2 +ab+b^2)

About Toàn Lê