Cộng Trừ Trong Tập Hợp Các Số Nguyên

Ôn tập dạng bài toán Cộng Trừ Trong Tập Hợp Các Số Nguyên dành cho học sinh lớp 6. Gia sư toán 6 hướng dẫn bài tập cộng trừ các số nguyên.

learn more here Các em click để xem ảnh rõ hơn

Cộng trừ các số trong tập số nguyên

Cộng trừ các số trong tập số nguyên go here

Sau đây thầy xin hướng dẫn các em giải một số bài ví dụ: this web page

Bài 1 – f: 78 + (-123) = 78 – 123 = -45 {Lưu ý: Khi phá ngoặc nếu trước dấu ngoặc là dấu – thì các em phải đổi dấu các số trong ngoặc + thành – và ngược lại, còn đối với dấu + ngoài ngoặc khi phá thì các em không đổi dấu}.

more info Bài 1 – o: |-18| + (-12) = 18 -12 = 6

|-18| + (-12) = 18 -12 = 6

Lưu ý: |a| = a nếu a >= 0, hoặc |a| = -a  nếu a < 0.

read more Bài 3  – a: -4 < x < 3, thì x có thể nhận các giá trị {-3, -2, -1, 0, 1, 2}. Các em vẽ trục số để thấy rõ hơn.

Vậy tổng là: T = (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 = -3.

Các bài toán tiếp theo các em giải tương tự hay nhờ gia sư toán để tìm hiểu kỹ hơn here.

About Toàn Lê