Phương pháp dạy học tiếng Việt cho học sinh Tiểu Học

I. Những vấn đề chung của phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học

1. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ của dạy học tiếng Việt ở tiểu học.

2. Đặc thù của phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học.

3. Vị trí, mục tiêu của môn tiếng Việt ở tiểu học.

4. Những nguyên tắc xây dựng chương trình và chương trình tiếng Việt ở tiểu học.

5. Các nguyên tắc, phương pháp, thủ pháp và hình thức dạy học tiếng Việt ở tiểu học.

Dịch vụ: gia sư tiếng việt

II. Phương pháp dạy học các phân môn tiếng Việt ở tiểu học

1. Dạy học vần: Nhiệm vụ của dạy học vần. Giải quyết quan hệ giữa dạy âm và dạy chữ trong “học vần”. Quan hệ giữa các kỹ năng đọc sơ bộ và kỹ năng viết chữ. Các kiểu bài tập dạy học vần: cơ sở xây dựng và cách thực hiện.

2. Dạy chính tả:  Nhiệm vụ. Vấn đề chính âm và chính tả, chữ viết tiếng Việt. Các bộ chữ. Cơ chế dạy tập viết. Các kiểu bài tập chính tả: ý nghĩa và cách thực hiện.

3. Dạy luyện từ và câu:

– Nhiệm vụ của dạy từ ngữ. Vấn đề cung cấp từ theo chủ điểm. Các nguyên tắc dạy từ. Dạy các kiến thức lý thuyết từ ngữ. Bài tập từ ngữ: cơ sở xây dựng và cách dạy.

– Các khái niệm và quy tắc ngữ pháp được dạy ở tiểu học. Bản chất khái niệm ngữ pháp và những khó khăn của học sinh trong lĩnh hội khái niệm ngữ pháp. Quan hệ giữa nội dung và hình thức trong dạy ngữ pháp ở tiểu học. Các dạng bài tập ngữ pháp ở tiểu học: cơ sở xây dựng và cách thực hiện.

4. Dạy đọc: Ý nghĩa của dạy đọc, rèn kỹ năng đọc cho học sinh tiểu học. Tiếp nhận văn bản và tăng cường dạy đọc hiểu ở tiểu học. Vấn đề dạy tiếng và dạy văn trong giờ tập đọc.

5. Dạy tập làm văn: Sản sinh văn bản và dạy tập làm văn ở tiểu học. Các kiểu bài tập làm văn ở tiểu học. Các thể loại tập làm văn được dạy ở tiểu học.

About Toàn Lê