Thế nào là hình bình hành? Tính chất và dấu hiệu nhật biết

Kiến thức học lớp 8: Thế nào là hình bình hành? Tính chất và dấu hiệu nhật biết.

Trả lời:

Hình bình hành là một tứ giác có các cạnh đối song song.Hoặc 2 cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

Tính chất:Trong hình bình hành thì có:

  • Các cạnh đối bằng nhau.
  • Các góc đối bằng nhau.
  • Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhật biết:

  • Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.
  • Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
  • Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
  • Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành.
  • Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

About admin